Bankructwo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bankructwo jednoosobowych firm, to niestety w tej chwili dosyć częste zdarzenia. Wynika to z nie najlepszej sytuacji gospodarczej ogólnie na rynkach światowych jak też i w kraju. Częstokroć okazuje się, że wybrany profil działalności nie przynosi zysków a namnażające się straty wpędzają firmę w długi. W takiej sytuacji konieczne jest ogłoszenie upadłości, jeśli nie można spłacić zaciągniętych wierzytelności. Jest to możliwe nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw, także i osobą fizyczna może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, czyli posiada tak zwaną zdolność upadłościową. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność rolną, wobec nich nie ogłasza się bankructwa i nie stosuje przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

Działalność może mieć rozmaity charakter a jej celem jest zobowiązanie się do wykonania pewnych usług, jak też do zapłacenia określonych sum pieniężnych względem wierzycieli. Niewypłacalność przedsiębiorcy ma tutaj kluczowe znaczenie, jednak nie od razy następuje egzekucja. Przewiduje się, że jeżeli w okresie trzech miesięcy nie ureguluje on swoich zobowiązań a ich suma nie przekroczy 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości może być oddalone przez sąd.

Co do uregulowań prawnych, zgłoszenie upadłości należy do zadań dłużnika, który musi złożyć wniosek do sądu nie później, jak w ciągu dwóch tygodni od momentu zaistnienia przesłanki do takiego działania. Zanim, jednak dojdzie do sytuacji, w której nie będzie odwrotu, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie do sądu o wszczęciu postępowania naprawczego. Z dniem wszczęcia tegoż postępowania zawiesza się obowiązek spłaty zobowiązań wobec wierzycieli jak też naliczanie odsetek, jest to więc jednostronnie pozytywne rozwiązanie. Należy tym samym pamiętać, że kiedy jest ono w toku przedsiębiorca, nie może zbywać ani obciążać swojego majątku, wyjątkiem jest sprzedaż rzeczy w ramach prowadzonej działalności. Jeśli jednak postępowanie naprawcze nie powiedzie się dochodzi innymi słowy do bankructwa.

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłościową, przeznaczoną na zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli. Dodatkowo w pewnych okolicznościach sąd może zakazać przedsiębiorcy prowadzenia działalności o innym profilu dla spłaty wierzytelności, jeśli masa upadłościowa okaże się niewystarczająca.