Podstawy prawne ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości następuje w chwili, kiedy dłużnik staje się niewypłacalny, to jest między innymi, jeśli w okresie 3 miesięcy od powstania zobowiązania, nie uregulował go. Prawem określającym te kwestie jest ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku. W ramach tych rozporządzeń zawarte są prawa i obowiązki dłużnika jak też jego wierzycieli, którzy również mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Najczęstszą przyczyną braku spłaty wierzytelności jest załamanie płynności finansowej danego podmiotu.

Natomiast przesłanki do ogłoszenia upadłości powstają dopiero w momencie kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie spłacać większej części swoich długów. Trzeba też zwrócić uwagę na zapis w ustawie dokładnie definiujący osobę niewypłacalną, jako tą która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, więc chodzi tutaj również o zobowiązania niepieniężne; wykonanie pewnych usług, czynności itp. mimo, iż długi pieniężne są spłacane. Inną przesłanką do wystąpienia o upadłość, nawet w momencie regulacji długów finansowych jest sytuacja w której zobowiązania dłużnika przekroczą wartość jego własnego majątku.

Tym samym ustalono okres jaki przysługuje dłużnikowi w opóźnieniu spłaty to jest 3 miesiące oraz wysokość zobowiązania nieprzekraczającą 10% wartości bilansowej jego firmy. Jeśli te warunki są spełnione wniosek o upadłość może zostać oddalony. Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność, jest traktowana tak samo jak w przypadku większych przedsiębiorstw, z wyłączeniem osób zajmujących się działalnością rolną.

Postępowanie upadłościowe ma dwie formy: upadłość z likwidacją majątku oraz upadłość połączoną z zawarciem układu. W ramach tej drugiej sposobności zostaje złożony do sądu rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Do wniosku należy dołączyć propozycje rozwiązań układowych. Jeśli ich zabraknie sąd z miejsca zarządzi likwidację majątku. Skądinąd oddalenie wniosku o upadłość może nastąpić jeśli majątek dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie całościowych kosztów postępowania lub też gdy jest obciążony hipoteką lub zastawem.