Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Kryzys gospodarczy spowodował wiele niekorzystnych skutków dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Żniwo tych zmian, mimo iż załamanie gospodarcze miało miejsce w końcówce roku 2008, obserwuje się dopiero teraz. Bankructwo osób fizycznych prowadzących własną działalność, to utrata nieraz dorobku całego życia dla właściciela, a najbardziej dotkliwymi są upadłości dużych firm zatrudniających sporą ilość osób. Sytuacja ta niesie ze sobą określone skutki upadłości dla pracowników, jacy praktycznie z dnia na dzień pozostają bez zatrudnienia i źródła utrzymania na nie rzadko były pracodawca winien jest podwładnym zaległe wynagrodzenia.

Upadłość firmy to także określone skutki dla wierzycieli. Sama firma ogłaszając upadłość ponosi określone konsekwencje. Ważne są uregulowania dotyczące kwestii kto ma odpowiadać za zobowiązania, w przypadku spółek. Prawo jasno podaje jak i w jakiej części współwłaściciele odpowiadają za wierzytelności spółki. Również samo ogłoszenie upadłości ma podstawy prawne, z których dowiadujemy się kiedy taka sytuacja następuje. Przejściowe problemy i chwilowy brak płynności finansowej można zniwelować, przy odpowiedniej ilości zleceń, powracając do dobrej kondycji. Jeśli jednak od dłuższego czasu firma wciąż traci nie zyskując, staje się niewypłacalna istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Można to zrobić nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, jednak ich wysokość przekracza wartość jego majątku.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o upadłość. Składa go sam dłużnik bądź też którykolwiek z jego wierzycieli. W razie zaistnienia racjonalnych przesłanek może on przewidywać możliwość zachowania prowadzonego przedsiębiorstwa w takiej części majątku, która pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie.

Oprócz przedsiębiorców upadłość ogłasza się wobec spółek. Koszty i czas trwania likwidacji mogą być różne względem różnych podmiotów. Rozwiązanie spółki cywilnej będzie wyglądać nieco inaczej niż w przypadku spółek z o.o.. Zawsze w chwili zagrożenia niewypłacalnością można podjąć postępowanie naprawcze, zanim dojdzie do likwidacji. Polega to na utworzeniu planu naprawy jaki przedsiębiorca składa w sądzie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.