Kto odpowiada za zobowiązania spółki

Spółki takie jak akcyjna, jawna, partnerska, komandytowa oraz z ograniczoną odpowiedzialnością działają w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Dlatego też wszystkie te spółki noszą miano handlowych. Ustawa z 15 września 2000r. reguluje całkowicie ich ustrój w tym także mówi o tym w jakim stopniu i jak strony spółek odpowiadają za ich zobowiązania. Jest to ważne ustalenie na potrzeby likwidacji podmiotu z przyczyn niezależnych od jego sytuacji finansowej, jak też w chwili ogłoszenia upadłości.

Spółki prawa handlowego dzielą się ponadto na spółki osobowe i kapitałowe. Do tych pierwszych zalicza się spółkę jawną, partnerską i komandytową. Za zobowiązania spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie, wraz ze spółką, bez ograniczeń, zabezpieczając je całym swoim majątkiem, tak tym posiadanym w danej chwili, jak i zgromadzonym w przyszłości. Jest jednak pewne odstępstwo w tej sytuacji. W chwili ogłoszenia upadłości wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólników dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki nie powiedzie się, jest to zasada subsydiarnej odpowiedzialności.

W spółce partnerskiej natomiast wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, wynikające z działalności pozostałych partnerów. Jest ona po prostu ograniczona. Spółka komandytowa charakteryzuje się wyodrębnieniem dwóch kategorii wspólników, jakimi są komandytariusz, który w sposób nieograniczony odpowiada za zobowiązania spółki, z zastosowaniem zasady subsydiarnej, natomiast komandytariusz, jako pasywny wspólnik odpowiada za zobowiązania tylko do wysokości kwoty określonej w umowie, to jest sumy komandytowej. Drugą grupą są spółki kapitałowe a wśród nich z o. o. i spółka akcyjna.

Kiedy następuje likwidacja spółki z o. o. za zobowiązania odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie sama spółka, dysponując swoim majątkiem, nie wspólników. Odnośnie spółki akcyjnej, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki całym majątkiem a jedynie do wysokości wniesionego wkładu. W przypadku spółki cywilnej, regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego, a więc nie mającej osobowości prawnej, wspólnicy każdy z osobną odpowiadają za długi spółki i wobec każdego z nich może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.