Skutki ogłoszenia upadłości dla wierzyciela

Ustawa regulująca sytuację firm zagrożonych upadłością to jest Prawo upadłościowe i naprawcze, daje wierzycielom prawo do ubiegania się o należne wobec niego zobowiązania. Co więcej może on wystąpić o ogłoszenie upadłości firmy wciąż działającej jak też po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Wierzyciel musi tego dokonać w terminie jednego roku od momentu zaprzestania działalności przez jego dłużnika, to jest od chwili wykreślenia go z rejestru. Ustawa, będąca jednocześnie podstawą prawną ogłoszenia upadłości, ma na celu ochronę wierzytelności dłużnika, co jest przede wszystkim gwarancją ich zwrotu dla wierzyciela.

Zaspokojenie jego żądań jest możliwe w dwojaki sposób. Po pierwsze w drodze likwidacji majątku, pozyskane środki przeznaczane są na spłatę zobowiązań lub też w drodze likwidacji zakładającej zawarcie układu. Możliwość zabezpieczenia swoich należności wierzyciel ma także poprzez skorzystanie z alternatywnego dla upadłości postępowania naprawczego. Wniosek w tej sprawie może być złożony zanim nastąpi faktyczny brak płynności finansowej w firmie to jest gdy będzie ona już niewypłacalna. W drodze postępowania naprawczego, także wierzyciel i jego roszczenia będą zaspokojone w pierwszej kolejności, jednak nie na drodze egzekucji, która w okresie postępowania naprawczego zostaje zawieszona.

Wierzyciel zainteresowany jest głównie wypełnieniem przez upadłe przedsiębiorstwo zobowiązań wobec jego osoby, zatem istotne są dla niego rozstrzygnięcia dotyczące postępowania upadłościowego z zawarciem układu jaki obejmie również powstałe wcześniej zobowiązania. Dodatkowo wierzyciel nie może wypowiedzieć w takiej sytuacji umowy najmu czy dzierżawy lokalu, gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo upadłego, chyba że rada wierzycieli wyda na to zgodę. Dodatkowo sam układ może ustanawiać taki zakaz wypowiadania umów do czasu wykonania układu. Jeśli natomiast ogłoszona zostaje upadłość bez postępowania naprawczego i układu, termin płatności zobowiązań, których termin jeszcze nie nastąpił stają się wymagalne z dniem jej ogłoszenia.