Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością

Zanim nastąpi ogłoszenie upadłości warto podjąć kroki w celu przeprowadzenia postępowania naprawczego. Wniosek o jego zarządzenie może złożyć przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością. Polega to na tym, że jeśli istnieje realne ryzyko, że w niedługim czasie firma będzie niewypłacalna, powinna podjąć wszelkie kroki i starania by do tego nie dopuścić. Postępowanie naprawcze stanowi alternatywę dla postępowania upadłościowego. Jest ono podejmowane w stosunku do przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

By mogło do niego dojść przedsiębiorca składa oświadczenie do sądu naprawczego jakie powinno zawierać imię i nazwisko dłużnika, nazwę firmy, miejsce zamieszkania lub siedzibę jeśli jest to spółka oraz jej reprezentantów i likwidatorów jeśli tacy zostali powołani. Jeśli spółka składa takie oświadczenie podaje się również miejsce zamieszkania wspólników jacy odpowiadają za jej zobowiązania bez ograniczenia. Ponadto w oświadczeniu o wszczęciu postępowania naprawczego muszą być zawarte: miejsce gdzie znajduje się przedsiębiorstwo oraz przesłanki przemawiające za działaniami mającymi na celu poprawę. Zdolność do zainicjowania postępowania naprawczego pozostaje w gestii przedsiębiorcy mającego także zdolność upadłościową.

Zalety postępowania naprawczego to przede wszystkim korzyści dla przedsiębiorcy, wobec którego z dniem jego rozpoczęcia zawiesza się spłatę zobowiązań jak też naliczanie odsetek. Nie wszczyna się również wobec takiego przedsiębiorcy egzekucji jak i postępowań zabezpieczających a jeśli takie będą zapoczątkowane podlegają zawieszeniu na mocy prawa.

Ograniczeniem dla przedsiębiorcy będącego w trakcie postępowania naprawczego do dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku z możliwością zawarcia układu nie może zbywać swojego majątku ani nakładać na niego jakichkolwiek obciążeń. Zakaz nie obejmuje jedynie rzeczy zbywanych w ramach podejmowanej działalności. Natomiast w sprawach dotyczących prawa pracy postępowanie naprawcze powoduje takie skutki jak upadłość. Monitorowaniem planu naprawczego zajmuje się nadzorca sądowy. Postępowanie w stosunku do dużego przedsiębiorcy powinno się zakończyć w terminie 4 miesięcy natomiast odnośnie małych i średnich przedsiębiorstw w nie później niż przed upływem 3 miesięcy.