Wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami

Przyczyną upadłości przedsiębiorstwa bądź też spółki jest niewypłacalność. W chwili obecnej widmo likwidacji zagroziło już wielu przedsiębiorcom, z powodu zastoju gospodarczego, wywołanego przez kryzys. Firmy boją się inwestować, a banki stawiają coraz większe wymagania w kwestii udzielania kredytów. Nie jest to dobry czas na rozwijanie działalności a często trzeba ją zakończyć poprzez ogłoszenie upadłości. Polega to na złożeniu wniosku przez dłużnika lub jednego z jego wierzycieli. Jest to tak zwany wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

Pewne rozróżnienia co do uprawnień w kwestii złożenia wniosku są zauważalne w przypadku spółek; jawnej, partnerskiej, czy komandytowej. W ich wypadku zgłoszenia mogą dokonać wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczenia a nie jak było wcześniej każdy z nich. W przedsiębiorstwach państwowych z kolei wniosek o ogłoszenie upadłości oprócz wierzycieli i dłużnika złożyć może organ założycielski tegoż przedsiębiorstwa.

Z żądaniem o ogłoszenie upadłości może wystąpić również kurator ustanowiony przez sąd rejestrowy. W chwili obecnej kiedy udzielanych jest mnóstwo dotacji unijnych i nie tylko, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić także organ, który udzielił takowej pomocy finansowej. Wedle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek powinien zawierać określone elementy a ponadto określa ona jasno jakie dodatkowe dokumenty muszą zostać do niego dołączone. Szczególnym rodzajem likwidacji jest upadłość układowa. Polega ona na zgłoszeniu wniosku, który przewiduje zawarcie układu z wierzycielami. Decyzję o tym, czy taki układ będzie możliwy podejmuje sąd a dłużnik jest zobowiązany przedstawić mu propozycje układowe.

W chwili kiedy sąd zarządza upadłość na wniosek wierzyciela; to on będzie występował z propozycjami układowymi. Te z kolei powinny określać sposób przekształcenia zobowiązań upadłego jak też uzasadnienie w tym zakresie. Układ nie przewiduje likwidacji majątku dłużnika zatem aby mogło dojść do ogłoszenia upadłości przewidującej układ muszą zaistnieć przesłanki do tego tj.; że dłużnik zaspokoi wierzycieli w wyższym stopniu niż w przypadku likwidacji majątkowej. Być może będzie to lepsza sytuacja pracowników upadłego przedsiębiorstwa.