Rozwiązanie spółki cywilnej krok po kroku

Spółka cywilna inaczej niż pozostałe spółki prawa handlowego działa w oparciu o Kodeks cywilny. Oznacza to, że nie ma ona osobowości prawnej, nie posiada firmy to wspólnicy posiadają firmy. Jej rozwiązanie może nastąpić na wniosek każdego ze wspólników jeśli tylko wystąpi ku temu ważna przesłanka. Dokonuje się to przez sąd, w którym należy złożyć wniosek o rozwiązanie. Spółka zostanie rozwiązana między innymi w momencie kiedy zostanie ogłoszona upadłość wspólnika. W takim wypadku zastosowanie mają przepisy mówiące o częściach ułamkowych współwłasności. Z kolei po spłacie długów wspólnikom zostają zwrócone wkłady a jeśli pozostanie jeszcze jakaś część majątku należy ją podzielić między wspólników zgodnie z ich wcześniej określonym udziałem w zyskach.

Do roku 2009 istniał obowiązek przekształcania spółek cywilny w spółki jawne, jeśli ich obroty w ciągu kolejnych dwóch lat przekraczały określoną sumę. Wtedy też ich ewentualna likwidacja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki wynikała z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Obecnie nadal jest możliwość przekształcania, jednak nie ma ona charakteru obowiązkowego, tak więc rozwiązanie spółki cywilnej opiera się na prawach Kodeksu cywilnego. Wspólnik może się również wycofać ze spółki bez względu na jej kondycję finansową i wtedy także ulega ona rozwiązaniu. W wypadku rozwiązania należy zakończyć jej działalność to jest rozliczyć wspólny majątek, wedle tego co stanowi umowa zawarta na początku działalności spółki oraz rozliczyć VAT i dopełnić pozostałych formalności podatkowych.

Likwidacja majątku spółki to konsekwencja jej rozwiązania, przy czym należy zaznaczyć, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i majątek jakim dysponuje należy do wspólników. Prócz wkładu pieniężnego w ramach likwidacji zostają im zwrócone również w naturze rzeczy, które wnieśli do spółki do używania. Prócz złej kondycji finansowej wspólnika – ogłoszenie jego upadłości, przesłanką do likwidacji spółki cywilnej są:

– zrealizowanie celu dla którego wykonania została powołana
– niemożność realizacji tego celu,
– uchwała wszystkich wspólników co do rozwiązania spółki,
– orzeczenie sądu o rozwiązaniu na wniosek jednego ze wspólników